Документация за избор на изпълнител с предмет: “Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги чрез придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в предприятието“

Свали документи Проект № BG16RFOP002-2.002-0491“Развитие на управленския капацитет и растеж на „ЗУМ ДИЗАЙН“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Project № BG16RFOP002-2.002-0491 „Developing management capacity and growth of „ZOOM DESIGN“ Ltd“, financed by the Operational Programme „Innovation and Competitiveness“, financed by the European Union…