Документация за избор на изпълнител с предмет: “Избор на изпълнител на дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, чрез инвестиции в ново оборудване и специализирани софтуерни приложения в обособени позиции:

Обособена позиция 1: Закупуване на режеща маса – 1 брой. Обособена позиция 2: Закупуване на машина за автоматично каширане и ламиниране – 1 брой. Обособена позиция 3: Закупуване на спектрофотометър 1 брой и специализиран софтуер за калибриране и профилиране 1 брой.” Свали документи Проект №  BG16RFOP002-2.002-0491“Развитие на управленския капацитет и растеж на „ЗУМ ДИЗАЙН“ ООД“, финансиран…